1. Financing
  2. Personvern

PERSONVERNERKLÆRING LEXUS FINANCIAL SERVICES

Denne personverklæringen inneholder informasjon om hvordan Lexus Financial Services, Org nr 978 690 920, (heretter "LFS") behandler personopplysninger om våre eksisterende kunder og potensielle kunder, samt andre fysiske personer vi kommer i kontakt med og registrerer opplysninger om.

VÅR PERSONVERNERKLÆRING

LFS behandler personopplysninger om deg når du søker om å bli kunde hos oss og videre dersom du inngår avtale om ett av våre produkter. Vi vil også registrere opplysninger om andre personer som er involvert i vår virksomhet, slik som innkjøpere mv. Vi behandler også visse personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte og LFS behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler for personvern. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn dine personopplysninger og hva vi bruker dem til. Personvernerklæringen inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter

HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, slik som blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

LFS, Svelvikveien 59, 3039 Drammen, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig og bestemmer formålet med behandlingen av de personopplysninger vi lagrer om deg når du bruker våre tjenester, besøker vår hjemmeside eller kommer i kontakt med oss på annet vis.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

LFS tilbyr finansielle- og forsikringsprodukter, og vi behandler hovedsakelig personopplysninger om deg i tilknytning til dette. Vi behandler både personopplysninger som du gir til oss direkte og personopplysninger som vi samler inn om deg. Personopplysninger som du gir til oss direkte i forbindelse med avtaleinngåelser mv. vil normalt sett være:

- generell kontaktinformasjon, slik som navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse
- personnummer
- kopi av legitimasjon
- finansiell informasjon
- kontonummer
- registreringsnummer på kjøretøy
- relevant informasjon om saker/transaksjoner med LFS (f.eks. informasjon om kjøp/leie/lån eller informasjon for å kunne behandle utbetalinger.

Andre personopplysninger som vi samler inn om deg kan være:
- registreringsnummer på kjøretøy
- relevant informasjon om saker/transaksjoner med LFS (f.eks. informasjon om kjøp/leie/lån eller informasjon for å kunne behandle utbetalinger.
- kjørelengde
- modell
- utstyr
- informasjon som er lagret i kjøretøyet
- opplysninger generert i forbindelse med bruk av vår nettside eller tjenester, f. eks. aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.).
- Andre opplysninger om tjenestebruken, så som data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider.

Det vil alltid være frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger, men ofte vil vi ha behov for å behandle informasjon om deg for å levere våre tjenester, kontakte deg mv.

HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE TIL?

Vi bruker personopplysninger som vi registrerer om deg til ulike formål og kun i den utstrekning det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Dette knytter seg blant annet til forvaltning av avtalene som vi har inngått med deg, herunder også deling av personopplysninger med våre samarbeidspartnere og underleverandører, eller for å legge til rette for at dette kan skje når du eller andre kunder tar kontakt med oss. Vi behandler også personopplysningene til andre formål, slik som å oppfylle ulike rettslige forpliktelser som påhviler oss. LFS bruker personopplysninger i markedsføringsøyemed og til å forbedre våre produkter og tjenester. Dette inkluderer:
- kampanjetilbud og arrangementer dersom du ikke har reservert deg mot dette
- tiltak for å utvikle nye tjenester og produkter
- utvikle TFS virksomhet, tjenester til kunder, IT-systemer og andre verktøy for økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet hvor LFS analyser prosesser, arbeidsmetoder, kundeundersøkelser, benchmarking, support og testing
- Analyser og oppfølging av kreditt historie og risikovurderinger, inkludert kontinuerlig forbedring av scoringsverktøy for å redusere risikoen for virksomhet
- Behandle ansvar/kostnader tilknyttet LFS-tjenester, samt oppfylle avtaler med tredjeparter eller beskytte LFS mot bedrageri.

Dersom du samtykker til det kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål enn de som beskrevet over.

HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN?

Vi behandler kun personopplysninger i den utstrekning vi har et behandlingsgrunnlag for behandlingen. De ulike behandlingsgrunnlagene som vi baserer vår behandling av personopplysninger på er beskrevet i det følgende: For å oppfylle avtaler våre kunder er part i: LFS behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder eller for å kunne utføre tiltak før signering av en ny avtale. For eksempel kan personlig informasjon samles for å gjøre en kredittvurdering og for å styre kredittrisiko (inkludert overføring av personopplysninger til kredittbyrå), vurdere og optimalisere rutiner for kredittforespørsler fra kunder og utføre kundeservice. For å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler oss: LFS behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser, inkludert forbrukerkjøp, hvitvasking og terrorfinansiering, bank- og finans lovgivning, regnskapsloven mv. For å ivareta en berettiget interesse: Dersom det medfører liten risiko for ditt personvern, vil LFS behandle personopplysninger basert på en berettiget interesse. Dette gjør vi for eksempel i markedsføringsøyemed og for å forbedre våre produkter og tjenester.

HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?

I noen tilfeller vil det være nødvendig for oss å dele dine personopplysninger med tredjeparter. Vi utleverer dine opplysninger for visse formål som beskrevet under. Andre selskaper i Lexus-konsernet: Personopplysninger kan deles mellom LFS og selskaper tilhørende samme konsern dersom vi anser det som nødvendig for å forvalte våre kundeavtaler eller forbedre våre tjenester. Lexus-konsernet inngår konserninterne avtaler som sørger for at dette skjer på en sikker og trygg måte. Våre samarbeidspartnere og myndighetsorganer: I forbindelse med finansierings- eller forsikringsavtaler kan vi dele dine opplysninger med våre samarbeidspartnere, slik som bilforhandlere. Vi deler også personopplysninger med offentlige myndigheter dersom vi blir pålagt å gjøre pga. lovfestede utleveringsplikter. Våre eksterne leverandører: Dine opplysninger vil også kunne bli utlevert til våre eksterne leverandører når dette er nødvendig for å levere våre tjenester, slik som programvareleverandører for banktjenester. Vi vil videre kunne dele dine personopplysninger med våre tekniske underleverandører for IT. Når vi deler personopplysninger med eksterne leverandører skjer dette på bakgrunn av databehandleravtaler som sikrer tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Offentlige myndighetsorganer: Enkelte myndighetsorganer kan også be oss om å utlevere personopplysninger når de har hjemmel i lov for å kreve dette.

OVERFØRING TIL UTLANDET

Vi behandler dine personopplysninger innenfor EØS-området. Dersom vi anser det som nødvendig for å oppfylle ovennevnte formål kan vi overføre personopplysninger til land utenfor EØS-området. Dette kan for eksempel skje ved at vi inngår tjenesteavtaler med selskaper som er lokalisert utenfor EØS-området eller at vi overfører personopplysningene til andre selskap i vårt konsern som er lokalisert utenfor EØS-området. Dersom personopplysninger overføres utenfor EØS-området vil vi gjennomføre nødvendige sikkerhetstiltak og inngå lovpålagte avtaler med selskapene som personopplysningene overføres til.

HVORDAN OPPBEVARER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER OG NÅR SLETTER VI DEM?

Vi oppbevarer personopplysninger i vårt CRM system. Opplysningene lagres ikke lengre enn det som er nødvendig for å tilby deg våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte, for eksempel ved opphør av kundeavtaler eller at det ikke påhviler oss andre forpliktelser som krever at vi lagrer dem lengre. Hvordan sikrer vi personopplysningene? Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine, og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Sikkerhetsarbeidet vårt omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

DINE RETTIGHETER

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i personopplysninger vi har lagret på deg. Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Du vil også ha rett til såkalt dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. Dersom du mener at vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til oss, eller eventuelt til Datatilsynet.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) PÅ VÅRE NETTSIDER

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Dette gjør vi for å levere funksjonalitet og analysere hvordan LFS-tjenester brukes og gi brukerne den beste brukeropplevelsen. Formålet er å gi deg best mulig opplevelse når du bruker våre tjenester. Kontaktinformasjon Ta gjerne kontakt med oss på personopplysninger@lexus-fs.com, per brev til Lexus Financial Services, Svelvikveien 59, P.B. 704, 3003 Drammen eller på +47 32208400 hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, eller dersom du ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.